Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών καθιδρύθηκε στις 14.7.89 με τον Περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 140/89 ο οποίος αναθεωρήθηκε το 2005 και το 2021. Τώρα βρίσκεται επίσης υπό αναθεώρηση και επικαιροποίηση.

Σύμφωνα με το Μέρος VI, Άρθρο 17, μέλη του είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο φυσιοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο αριθμός των μελών σήμερα ανέρχεται στα 1396.

ΡΟΛΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

  • H θεσμική και νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος της φυσιοθεραπείας
  • Η προστασία των κοινών επαγγελματιών συμφερόντων των μελών
  • Η προάσπιση και εξύψωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών με την συνεχή εκπαίδευση, όπως οργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων
  • Η συμβολή και προαγωγή της υγείας και της επιστήμης της φυσιοθεραπείας σε συνεργασία με άλλους φορείς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της υγείας και η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους επαγγελματικούς Τοπικούς και Διεθνείς συλλόγους ή σώματα

ΟΡΑΜΑ

Να συνεχίσει να αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που εκτελούν οι φυσιοθεραπευτές/τριες στον τομέα της βελτίωσης της υγείας και της ευεξίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η προβολή και προώθηση του επαγγέλματος της φυσιοθεραπείας και της σημαντικότητας της στον τομέα της υγείας

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή είναι κατοχυρωμένο στη Κύπρο με τον Νόμο 140/89-2005-2021 ο οποίος προνοεί εγγραφή στο μητρώο Φυσιοθεραπευτών Κύπρου και ετήσια ανανέωση της άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.
Οι φυσιοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, παράλληλα γίνονται και μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, χωρίς καμία επιπρόσθετη διαδικασία.

Συνδρομές προς τον Π.Σ.Φ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία τα μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών καταβάλλουν ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση. Η συνδρομή τώρα είναι καθορισμένη στα €50 (πενήντα ευρώ) και πρέπει να καταβάλλεται κάθε χρόνο μέχρι την 1η εβδομάδα Μαρτίου.

Τραπεζικός λογαριασμός Π.Σ.Φ. για καταβολή συνδρομών:
0125-01-015154 στην Τράπεζα Κύπρου
IBAN CY31 0020 0125 0000 0001 0151 5400
SWIFT (BIC) BCYPCY2N

(Παρακαλούμε ζητήστε από τον/την τραπεζικό υπάλληλο να συμπληρώσει το όνομά σας και τον αριθμό μητρώου σας στις λεπτομέρειες της συναλλαγής)
Κρατάτε πάντα την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας.

Οι πληρωμές σας μπορούν να γίνονται και μέσω JCC SMART στον λογαριασμό με όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ