Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Απαρτίζεται από επτά εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές από τους οποίους εκλέγονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και 3 μέλη. Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει εκλεγεί στην τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία έγινε στις 13/1/2024.

Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως αναφέρεται στον Περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 1989-2021, οι ευθύνες του Δ.Σ. είναι οι ακόλουθες:

EΥΘΥΝΕΣ

  • «Να προωθή και προστατεύη το κύρος του επαγγέλματος
  • Να καταρτίζη οιασδήποτε επιτροπάς δια την καλυτέραν εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του
  • Να επιλαμβάνεται οιουδήποτε θέματος σχετικού προς το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτού
  • Να μεριμνά για την προαγωγήν και βελτίωσιν του επιπέδου της φυσιοθεραπείας εν τη Δημοκρατία
  • Να επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζη και υποβάλλη εισηγήσεις επί της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας της αφορώσης εις το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτού».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ