ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Τι είναι η φυσιοθεραπεία

Φυσιοθεραπεία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχεται αποκλειστικά από φυσιοθεραπευτές, για την βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης από την βρεφική ηλικία μέχρι τα γηρατειά.Η φυσιοθεραπεία ειδικότερα ασχολείται με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό (σκελετικό), μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Η εξάσκηση της χαρακτηρίζεται από την χρήση φυσικών προσεγγίσεων όπως θεραπευτικοί χειρισμοί, θεραπευτικές ασκήσεις και ηλεκτροφυσικά μέσα θεραπείας. Οι παρεμβάσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα με τα δεδομένα της υγείας και τις ανάγκες του κάθε ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες σε κάθε περίπτωση, κατόπιν λήψης του ιστορικού, χρήσης συγκεκριμένων δοκιμασιών και εργαλείων αξιολόγησης και κατόπιν εκτίμησης των αποτελεσμάτων μέσω ανάλυσης και συστηματικού κλινικού συλλογισμού. Η διαδικασία αυτή γίνεται με μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, καθορισμού στόχων, αναθεώρησης και επαναξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η φυσιοθεραπεία διαδραματίζει ένα πλατύ ρόλο στην προαγωγή της υγείας και ευημερίας του κοινού και γενικά της κοινωνίας μέσω των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει. Ειδικότερα, μέσω των υπηρεσιών αυτών προσφέρεται εκπαίδευση του ατόμου στη σωστή στάση και κίνηση, στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και στην αυτοεξυπηρέτηση.

2. Σπουδές στη φυσιοθεραπεία

Τα προγράμματα σπουδών είναι περίπου τα ίδια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με κάποιες διαφορές ανάλογα με το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα υγείας της κάθε χώρας. Οι βασικές σπουδές οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου BSc. και στη συνέχεια οι απόφοιτοι φυσιοθεραπευτές μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές. Σπουδές στη φυσιοθεραπεία προσφέρονται και στην Κύπρο από το 2008.

2.1 Τα άτομα που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν φυσιοθεραπεία πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
H Σχολή και το πρόγραμμα σπουδών που θα επιλέξουν πρέπει να οδηγούν σε απόκτηση του τίτλου του φυσιοθεραπευτή ή σε οποιαδήποτε μετάφραση του που αναγνωρίζεται από τον επαγγελματικό σύλλογο της χώρας σπουδών, ο οποίος είναι μέλος του W.P.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών Κύπρου μπορείτε να βρείτε στον Περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 140/1989 έως 2021, ο οποίος είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ. (βλέπε Νομοθεσία).

2.2 Άλλα απαραίτητα προσόντα
Το άτομο το οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τη φυσιοθεραπεία πρέπει να έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τον άνθρωπο γενικότερα. Η απασχόληση για την υγεία του λαού απαιτεί εχεμύθεια, αρτιότητα χαρακτήρα, συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση, υπέρβαση προσωπικών προβλημάτων, αγάπη και όραμα.

3. Ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης

3.1 Δημόσιος τομέας
Υπουργείο Υγείας — φυσιοθεραπευτές εργοδοτούνται σε όλα τα τμήματα φυσιοθεραπείας των κρατικών υπηρεσιών υγείας.
Η δομή περιλαμβάνει τις θέσεις — ανώτερος επιθεωρητής φυσιοθεραπευτής, επιθεωρητής φυσιοθεραπευτής, ανώτερος φυσιοθεραπευτής και φυσιοθεραπευτής.
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού — φυσιοθεραπευτές εργοδοτούνται στις θέσεις ειδικών δασκάλων.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων — φυσιοθεραπευτές εργοδοτούνται σε Δημόσια Ιδρύματα -Κέντρα Αποκατάστασης.

3.2 Ιδιωτικός Τομέας
Αυτοεργοδότηση: Ιδιωτικό Φυσιοθεραπευτήριο
Εργοδότηση σε Ιδιωτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, Ιδιωτικά Κέντρα Φυσιοθεραπείας, Ομοσπονδίες Διάφορων Αθλημάτων, Αθλητικά Σωματεία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και σαν Εκπαιδευτικοί σε Σχολές Φυσιοθεραπείας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών.